โครงการ:

โครงการเสริมพลังทางสังคมเพื่อความเสมอภาคทางเพศ

โครงการเสริมพลังทางสังคมเพื่อความเสมอภาคทางเพศส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โครงการนี้ให้ความรู้เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแก่สตรีและคนในชุมชนเชียงของ รวมถึงเสริมสร้างพลังภายในแก่ผู้หญิงด้วยการสร้างความมั่นใจและเน้นย้ำถึงความสำคัญคุณค่าของผู้หญิง นอกจากนี้ โครงการจะทำงานร่วมกับภาครัฐท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาสังคม (องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิสตรี) ในระดับท้องถิ่นและระดับนโยบาย

โครงการนี้จะก่อตั้งและสนับสนุนงานของสภาแม่ญิ๋งเจียงของเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม สภาแม่ญิ๋งเจียงของจะพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การทำงาน เสนอแนะ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และลดปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศและความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

Also keep updated on: