โครงการ:

โครงการเสริมพลังชุมชนและพัฒนากลไกท้องถิ่นเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก

โครงการเสริมพลังชุมชนและพัฒนากลไกท้องถิ่นเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก ทำงานร่วมกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 อำเภอชายแดนไทย-ลาว เชียงราย (เชียงของ เชียงแสน เวียงแก่น) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กใน 3 อำเภอชายแดนไทย-ลาว เชียงรายปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งจะทำได้โดยเพิ่มความรู้และความสามารถของเด็กให้มีภูมิต้านทานป้องกันตนเองและเด็กคนอื่นๆ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคุ้มครองเด็กโดยการจัดตั้งกลไกการคุ้มครองเด็กในชุมชนเพื่อรายงานสถานการณ์ความรุนแรง และส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองเด็กโดยการประสานงานกับชุมชนและทีมสหสาขาวิชาชีพ

Also keep updated on: