โครงการ:

โครงการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานเรียน

Completed May, 2019

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง ทำงานในโรงเรียนให้การอบรมกับครูในเรื่องการป้องกันคุ้มครองเด็ก และให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้นำ ในปี 2559 นักเรียนจำนวน 300 คนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ 35 เป็นแกนนำเด็กถูกคัดเลือกให้เป็นผู้นำกิจกรรมโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน และทำกิจกรรมให้ความรู้ในกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง

 

 

Also keep updated on: