โครงการ:

โครงการยุติการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

Completed December, 2020

โครงการยุติการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เริ่มเพื่อให้ความรู้ เสริมพลังและทักษะต่างๆกับเยาวชนและสมาชิกชุมชนในเรื่องของการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เราทำงานกับองค์กรภาครัฐ ภาคธุกิจ เพื่อสร้างและขยายครือข่ายการทำงานที่รับแจ้งเหตุ ส่งต่อ และป้องกันเด็ก ๆ จากการถูกค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก นอกจากนี้เราก็ทำการวิจัยและสำรวจข้อมูลสถานการณ์โดยการแจกแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในอำเภอเชียงของ ตั้งแต่ปี 2555 เราสนับสนุนอาสาสมัคร 30 คน ให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำคนในชุมชนของตัวเอง การอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาหลายแห่ง การทำงานกับสถานประกอบการเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายในการทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์

Also keep updated on: