โครงการ:

พลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Completed December, 2020

พลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่ทุกตำบลในอำเภอเชียงของ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิงมีความรู้และได้รับการเสริมพลังเชิงบวก สร้างความตระหนักในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ สิทธิสตรี ทักษะการเป็นผู้นำ อีกทั้งส่งเสริมและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้หญิงให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น การต่อรอง เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของตนเองและชุมชน นอกจากนั้นแกนนำผู้หญิงจะได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแจ้งเหตุเมื่อพบเจอหรือสงสัยว่ามีกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงเกิดขึ้นในชุมชน หลังจากที่โครงการสิ้นสุดลง แกนนำผู้หญิงจะมีความรู้และทักษะสามารถทำหน้าที่ต่อไปในชุมชนและยังมีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ต่อไป

Also keep updated on: