Our Programs

ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง มีสถานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับผู้หญิง เด็ก และคนในชุมชน ที่ประสบปัญหาความรุนแรงหรือที่ต้องการสนับสนุน และต้องการข้อมูล ผู้หญิงและเด็ก ๆ สามารถเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเอง ความปลอดภัย และการสร้างความยืดหยุ่น ที่มูลนิธิมีบริการไวไฟฟรี และห้องสมุดให้เด็ก ๆ ในพื้นที่เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการเพื่อป้องกันตัวเองได้

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงทำงานอย่างใกล้ชิดกับโครงการเคียงริมโขงเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ HIV เอดส์ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การทำกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในกลุ่มเด็กเยาวชน เช่น การสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน เราจัดกิจกรรมให้ความรู้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง การบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองในชุมชนและจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเพศในสถานศึกษา

สิทธิเด็ก

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงดำเนินการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ความปลอดภัยของการเข้าถึงสื่อออนไลน์ การคิดทางบวกและให้คุณค่ากันเนื้อตัวร่างกายของตนเองให้กับบ้านพักและสถานศึกษา

Also keep updated on: