งานของเรา:

เกี่ยวกับเรา

แนวคิด

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง เชื่อว่าในโลกนี้ สตรีและเด็ก ๆ ทุกคนมีความปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตบนความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภารกิจของมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

เราทำงานในจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจของผู้หญิงและเด็กๆ เพื่อลดความรุนแรง และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการค้ามนุษย์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและป้องกันการละเมิดในรูปแบบอื่นๆ ศูนย์เพื่อน้องหญิง มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทักษะชีวิตที่จำเป็นทักษะในการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปสู่สิทธิมนุษย์สำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาหรือทางเศรษฐกิจและสังคม

 

 

Learn more about our programs.

เรื่องความเป็นมาของเรา

ในปี 2540 มูลนิธิผู้หญิงและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายรับสมัครและให้อบรมกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นอาสาสมัครเพื่อเด็กและเยาวชน ทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หลังจากการอบรมนี้ อาสาสมัครคนหนึ่ง คือ นันท์นารี หลวงมอย ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะอุทิศแรงกายและใจให้กับงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก จึงได้ตั้งศูนย์เพื่อน้องหญิงขึ้นที่ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตน ต่อมาศูนย์ได้ย้ายฐานการทำงานมายังอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำงานป้องกันและช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงจากความรุนแรง การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์และการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จนถึงปัจจุบัน ศูนย์เพื่อน้องหญิงทำงานมาเข้าปีที่ 20 ศูนย์เพื่อน้องหญิง ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงเราเชื่อมั่นในพลังและความสามารถของเด็กและสตรี การให้ความสำคัญและการเสริมพลังจะทำให้เกิดพลังในตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ศูนย์เพื่อน้องหญิงใช้กระบวนการแบบทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานโดยตรงกับกลุ่มผู้หญิง เด็ก รวมถึงสมาชิกในชุมชน ดำเนินอบรมให้ความรู้ในเรื่อง สิทธิเด็ก รูปแบบความรุนแรง ความเป็นผู้นำ ทักษะชีวิต และความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องต่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและสตรี ทำหน้าที่และเป็นเครือข่ายในการแจ้งเหตุและเบาะแส มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ร่วมกันกับโรงเรียน ตำรวจ สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อสามารถแจ้งเหตุและรายงานของความช่วยเหลือ เด็กและสตรี ที่ถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกละเมิด โดยการช่วยเหลือและสนับสนุนให้เข้าถึงบริการที่สอดคล้องกับต้องการและได้รับความยุติธรรม