มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง ตั้งอยู่ในภาคเหนือของจังหวัดเชียงราย มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงทำงานให้ทักษะความรู้ความเป็นผู้นำ เรื่องสิทธิ และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในชุมชน

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงร่วมมือกับโรงเรียน ตำรวจ องค์กรภาคประชาสังคม และคนในชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน และผู้หญิง ที่ตกในสถานการณ์เสี่ยงให้ได้ความช่วยเหลือและเข้าถึงการบริการ

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง มีความหวังว่าสตรีและเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้จะมีความปลอดภัย และมีชีวิตที่เท่าเทียม มีศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ

การค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้แรงงานหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นหน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และชุมชน ที่ต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อยุติอาชญากรรมนี้  เชียงของเป็นเมืองเล็ก ๆ ติดชายแดนลาว มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มอาศัยอยู่ชุมชนชนบททั้งสองฝั่งของชายแดนไทย-ลาวอยู่ในสถานะที่ยากจน มีคนจำนวนมากที่เป็บบุคคลไร้สัญชาติและบางคนไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและบริการด้านสุขภาพ ด้วยเหตุนี้เชียงของจึงเป็น จุดเริ่มต้น ทางผ่าน และ จุดหมายปลายทางสำหรับการค้ามนุษย์

ผู้ที่ตกอยู่ในสถานะถูกค้ามนุษย์มักจะโดนหลอกหรือโดนบีบบังคับให้ทำงานที่เขาไม่ได้เลือกและอาจจะถูกนายจ้างยึด เอกสาร หรืออาจจะต้องทำงานขัดหนี้ (โดนบังคับจ่ายค่าต่าง ๆ เกินบริการที่เขาได้ใช้จริง ๆ ) ด้วยวิธีนี้ แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ชายและหญิงจะหลบหนีจากผู้ค้ามนุษย์ หากไม่มีใครช่วยเหลือ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ความเป็นผู้นำของผู้หญิง

แม้ว่ารัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยพยายามที่จะสร้างความเสมอภาคทางเพศและยุติความรุนแรงต่อสตรีในประเทศไทย ปัจจุบันนี้ปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่ วัฒนธรรมไทยบางส่วนยังมีความคิดที่โบราณที่มีข้อจำกัดในการให้คุณค่าผู้หญิง และความรุนแรงต่อสตรีและเด็กยังมีอยู่มาก  นอกจากนี้ ในประเทศไทยมีการคลอดลูกประมาณ 800,000 คนต่อปี ซึ่งเป็นผู้หญิงวัยรุ่น ประมาณหนึ่งในสี่ส่วนเป็นแม่วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งครรภ์ เหตุนี้การตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อมส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือจะมีโอกาสน้อยกว่าที่จะโตขี้นเป็นผู้นำในชุมชนของตัวเอง

ทีมงานมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง รณรงค์เพื่อยุติ ความรุนแรงต่อสตรี ยุติการค้ามนุษย์ และยุติความไม่เท่าเทียม

การส่งเสริมให้ผู้หญิงมีพลัง และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ให้โอกาสผู้หญิงได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการร่างนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง เพราะผู้หญิงมีศักยภาพสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ เราต้องร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ความเชื่อต่างๆที่เป็นด้านลบและให้โอกาสผู้หญิงให้มีบทบาทมากขึ้น

Also keep updated on: