โครงการ:

พลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Women for Change เป็นโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่ทุกตำบล ในอำเภอเชียงของ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิงมีความรู้และได้รับการเสริมพลังเชิงบวก สร้างความตระหนักในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศสิทธิสตรี ทักษะการเป็นผู้นำ อีกทั้งส่งเสริมและสร้างความมั่นใจของผู้หญิง ให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น การต่อรอง เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลทางบวกในชีวิตของตัวเองและชุมชน นอกจากนั้นแกนนำผู้หญิงจะได้ร่วมเป็นนสมาชิกเครือข่าย Women for Change เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และแจ้งเหตุเมื่อพบเจอหรือสงสัยว่ามีกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงเกิดขึ้นในชุมชน หากโครงการสิ้นสุดแกนนำผู้หญิงงก็จะมีความรู้และทักษะสามารถทำหน้าที่ต่อไปในชุมชน หลังจากโครงการสิ้นสุดก็จะยังมีเครือข่ายทำหน้าที่ต่อไป