การเข้าไปมีส่วนร่วม:

ผู้ให้การสนับสนุน

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงภูมิใจและขอขอบคุณที่มีโอกาสทำงานร่วมมือกับองค์กรผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการค้ามนุษย์ในชุมชนของเรา