ยินดีต้อนรับสู่มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

เราเชื่อว่าในโลกนี้ สตรีและเด็ก ๆ ทุกคนมีความปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตบนความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

การเข้าไปมีส่วนร่วม

เราคือมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงทำงานในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อป้องกันต่อการค้ามนุษย์ ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และการละเมิดเด็ก

จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ ประธานคณะกรรมการ
สาลินี สุวรรณเนตร รองประธานคณะกรรมการ
อนงลักษณ์รัตนา โพธาชัย กรรมการ
กนิษฐรินทร์ สมทะนะ กรรมการและเหรัญญิก

การเข้าไปมีส่วนร่วม

มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับความมีเกียรติ 
คุณจะร่วมมือสร้างการเปลี่ยนแปลงไหม

การบริจาค

บริจาควันนี้ มอบให้ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วน

การเป็นอาสาสมัคร

ศูนย์เพื่อน้องหญิงต้อนรับอาสาสมัครที่มีแรงบันดาลใจ จริงใจ พร้อมที่จะเรียนรู้และช่วยเหลือ

การเรียนรู้

ให้ความรู้กับตัวเองและคนอื่น ๆ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์และความรุนแรงบนฐานคิดไม่เท่าเทียมทางเพศ ที่ผู้คนนับล้านทั่วโลกเผชิญในชีวิตประจำวัน