มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง ตั้งอยู่ในภาคเหนือของจังหวัดเชียงราย มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงทำงานให้ทักษะความรู้ความเป็นผู้นำ การศึกษาเรื่องสิทธิ และให้คำปรึกษาสำหรับสมาชิกของชุมชน

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง ร่วมมือกับโรงเรียน ตำรวจ องค์กรภาคประชาสังคมและคนในชุมชนเพื่อสร้างการทำงานและเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถปกป้องเด็ก เยาวชนและผู้หญิง ที่ตกในสถานการณ์เสี่ยง ให้ได้ความช่วยเหลือและเข้าถึงการบริการ

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง มีความหวังว่า สตรีและ เด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ จะมีความปลอดภัย และมีชีวิตที่เท่าเทียมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกเงื่อนไข การค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ คือการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อแสวงหาประโยชน์ในด้านแรงงานจากคนที่ถูกบังคับ หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การนำคนมาเป็นทาสหรือคล้านทาส เป็นปัญหาที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ และเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และชุมชน ที่ต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อยุติอาชญากรรมนี้  เชียงของเป็นเมืองเล็กๆติดชายแดนลาว เป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่ม สมาชิกชุมชน ชนบททั้งสองฝ่ายของชายแดนอยู่ในสถานะที่ยากจนอย่างมาก มีคนจำนวนมากที่ไร้สัญชาติหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและบริการด้านสุขภาพ เพราะฉะนั้นเชียงของยังมีสถานการณ์การค้ามนุษย์ ที่มีสถานะ ที่เป็นต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง ผู้ที่ตกอยู่ในสถานะถูกค้ามนุษย์มักจะโดนหลอกหรือโดนบังคับให้ทำงานที่เขาไม่ได้เลือกและอาจจะถูกนายจ้างยึด เอกสาร หรืออาจจะต้องทำงานขัดหนี้ (โดนบังคับจ่ายค่าต่าง ๆ เกินบริการที่เขาได้ใช้จริง ๆ ) หากไม่มีใครช่วยเหลือ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเมืองไทย

ความเป็นผู้นำของผู้หญิง

แม้ว่ารัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ที่ประเทศไทยพยายามที่จะสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศและหยุดความรุนแรงต่อสตรีในประเทศไทย ปัจจุบันนี้ปัญหายังมีอยู่ วัฒนธรรมไทยบางส่วนยังมีความคิดที่โบราณที่มีข้อจำกัดในการให้คุณค่าสำหรับผู้หญิง ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กยังมีอยู่ที่ระดับสูงและเราไม่ควรจะยอมรับ  นอกจากนี้ต่อปี ในประเทศไทยมีการคลอดลูกประมาณ 800,000 คนที่เป็นผู้หญิงวัยรุ่น ประมาณหนึ่งในสี่ส่วนเป็นแม่วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือจะมีโอกาสน้อยกว่าที่จะโตขี้นเป็นผู้นำในชุมชนของตัวเอง

ทีม มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง รณรงค์เพื่อยุติ ความรุนแรงต่อสตรี ยุติการค้ามนุษย์ และยุติความไม่เท่าเทียมกัน

การส่งเสริมให้ผู้หญิงมีพลัง และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ให้โอกาสผู้หญิงได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการออกนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง เพราะผู้หญิง มีศักยภาพสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ เราต้องร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ความเชื่อต่างๆที่เป็นด้านลบและให้โอกาสผูหญิงให้มีบทบาทมากขึ้น