โครงการของเรา

ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

ศูนย์เพื่อน้องหญิง มีสถานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับให้บริการผู้หญิง เด็ก และคนในชุมชน ที่ประสบปัญหาความรุนแรงหรือที่ต้องการสนับสนุน ต้องการข้อมูล ผู้หญิงและเด็ก ๆ สามารถเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตัวเอง ความปลอดภัย และช่วยสร้างความยืดหยุ่น ที่ศูนย์มีบริการฟรี ไวไฟ และห้องสมุดให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เขาต้องการเพื่อป้องกันตัวเองได้

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ศูนย์เพื่อน้องหญิง ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ โครงการเคียงริมโขงเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเอชไอวี เอดส์ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การทำกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในกลุ่มเด็กเยาวชน เช่น การสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมให้ความรู้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง การบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองในชุมชน การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเพศในสถานศึกษา

สิทธิเด็ก

ศูนย์เพื่อน้องหญิง ดำเนินการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ความปลอดภัยจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์ การคิดทางบวกและให้คุณค่าเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของตนเอง ให้กับ บ้านพักและสถานศึกษา