งานของเรา:

ทีมงาน

We are Center for Girls:

จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ ประธานคณะกรรมการ
สาลินี สุวรรณเนตร รองประธานคณะกรรมการ
อนงลักษณ์รัตนา โพธาชัย กรรมการ
กนิษฐรินทร์ สมทะนะ กรรมการและเหรัญญิก
นันท์นารี หลวงมอย ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ (กรรมการและเลขานุการ)
พัชรีรัตน์ บุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
ประภานันท์ คำจันทร์ เจ้าหน้าที่บัญชี
วรรณวรินทร์ เย็นสุข เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
อภิญญา ตวงทรัพย์ เจ้าหน้าที่สื่อและข้อมูล

Nunnaree Luangmoi ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง Nunnaree มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตของผู้อื่นในชุมชนของตัวเอง มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ยากที่สุด ในด้านอารมณ์และจิตใจ ทำให้เขาสามารถเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเด็กหญิงมีความฝันสามารถไปถึงอนาคตที่ดีมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำกระบวนการ อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ Nunnaree ศึกษาการพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จบปริญญาโท สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Patchareerat Bunrat (พลอยใส) จบปริญญาตรีในสาขาการพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามและดูแลการเงินช่วยในการบริหารขององค์กร ช่วยพัฒนาและดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้เด็กๆ และผู้หญิงในชุมชน เป็นคนใจดีและมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งทำให้เขาสามารถเผชิญความท้าทายของงานนี้ได้ เด็กๆกลุ่มเป้าหมายชอบกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ ที่พัชรีรัตน์ เป็นผู้นำเด็กๆมีความสุขและสนุกสนาน

Prapanan  Kamjan  (ออย) จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี เริ่มทำงานที่นี่ในเดือน กรกฎาคม 2561 หน้าที่หลักคือ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับองค์กร ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปีให้กับองค์กร เป็นคนชอบความสงบ เรียบง่าย และอยากจะฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยงานองค์กรในด้านต่างๆ

Wanwarin Yensuk (นีน่า) เป็นผู้ประสานงานโครงการ นีน่าจบปริญญาตรีในสาขาการสื่อสารเพื่อภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยพายัพและจบปริญญาโทสาขาเพศสภาพศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยบริสทอล ประเทศอังกฤษ นีน่าเริ่มทำงานที่นี่ในเดือนกรกฎาคม 2564 หน้าที่หลักในองค์กรคือ ดูแลโปรเจคขององค์กรและช่วยนำการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้หญิงในชุมชน ปัจจุบันนีน่ากำลังดูแลโครงการเสริมพลังทางสังคมเพื่อความเสมอภาคทางเพศ นีน่ามีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะยุติการค้ามนุษย์และการเป็นทาสยุคใหม่ทั่วโลก นีน่าเริ่มเป็นอาสาสมัครใน NGO ต่อต้านการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี 2561

Apinya Tuangsap (เน็ต) จบปริญญาตรีสาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าหน้าที่สื่อและข้อมูล เริ่มทำงานที่นี่ในเดือนกรกฎาคม 2564 หน้าที่หลักคือดูแลสื่อขององค์กรและจัดเก็บข้อมูล เน็ตเป็นคนใจดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และชอบความถูกต้อง ถึงจะเรียนมาไม่ตรงสายกับงานที่ทำอยู่แต่ก็อยากจะเรียนรู้งานภายในองค์กรและต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น